Benešov nad Ploučnicí - CZ042.3502.4202.0010.02 - stav 2004

 1. Obec

  Benešov nad Ploučnicí

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0010
  Kód obce 562351
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0010.02 Ovesná 00246 2461
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Benešov n. Pl. – Ovesná leží severně nad Benešovem n. Pl., v nadmořské výšce 300,00 – 430,00 m n. m. Jedná se o obec rekreačního charakteru do 100 trvale žijících obyvatel s 21 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél potoka a místní komunikace, bydlení individuální v rodinných domech. Východně od obce protékají dva místní potoky. Na západním okraji obce se nachází rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a CHKO České středohoří.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 71 75 82 90 - - -
   přechodně bydlící 60 64 72 80 - - -
   celkem 131 139 154 170 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ovesná je bez veřejné vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Ovesné se s výstavbou vodovodu v současné době neuvažuje. Pro zásobování pitnou vodou budou dále využívány domovní studny.
   Ve výhledu, po roce 2015, se předpokládá výstavba vodovodu s napojením na vodovod SK-DC.006 Benešov nad Ploučnicí - Dolní Habartice. Z vodojemu VDJ Cihelná – nový 1200 m3 zásobním řadem DN80 v délce cca 1,9 km a ATS.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní v obci. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 006/2 TÁB.VRCH 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.DC 006/1,2 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.DC 006/7A 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.DC 006/7A 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.DC 006/7B 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.DC 006/7B 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.DC 006/1,2 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.DC 006/7B 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.DC 006/7B 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav 0 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Ovesné není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (22% obyvatel) a bezodtokových jímek s vyvážením (78% obyvatel) s odvozem na ČOV Děčín.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 285,0 1 219,0 4 504,0

  Mapa