Býčkovice - CZ042.3506.4205.0090.01 - stav 2004

 1. Obec

  Býčkovice

  Číslo obce PRVKUK 0090
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0090
  Kód obce 546780
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0090.01 Býčkovice 01642 16420
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Býčkovice leží severovýchodně od Litoměřic. Trvale zde žije do 190 obyvatel, 26 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 200 – 220 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Luční potok, občasná vodoteč a meliorační kanály. Svým územím Býčkovice zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze nárůst obyvatel. V obci je stavební firma, autodoprava a soukromý zemědělec.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 181 199 229 260 - - -
   přechodně bydlící 50 54 62 70 - - -
   celkem 231 253 291 330 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   153 173 207 247 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Na původní vodovod v Ploskovicích z roku 1910 se v roce 1972 napojila i obec Býčkovice a tím vznikl skupinový vodovod Ploskovice (SK-LT.005.2) zásobující dvě samostatné obce.
   Zdrojem vody jsou zářezy v Myšticích o vydatnosti 1,5 l/s a zářez Rabalka o vydatnosti 1,45 l/s. Oba zdroje jsou svedeny do vodojemu Ploskovice 60 + 2x50 m3 (275,52/274,25). Z vodojemu je veden zásobní řad DN 150 do Ploskovic a dále řad DN 100 do Býčkovic. Zásobní síť, pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 85 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zlepšení provozu vodovodního systému je uvažováno s propojením skupinového vodovodu Ploskovice přes Maškovice se skupinovým vodovodem Žitenice

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 260 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Býčkovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odtud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky (20 % obyvatelé) a na ČOV Litoměřice (80 % obyvatelé) do vzdálenosti 5 km.
   V obci jsou dvě stoky dešťové kanalizace z betonových trub DN 500. Severní stoka má charakter zatrubněné vodoteče. Obě stoky jsou zaústěny do Lučního potoka. Kanalizace je majetkem obce a je funkční. Zbývající dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a dále jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Býčkovice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,720 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,310 km do kanalizační sítě obce Ploskovice a odtud pak odváděny k likvidaci na rekonstruovanou centrální ČOV Ploskovice.
   Ze šesti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na ČOV Ploskovice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa