Vilémov - CZ042.3503.4204.0086.03 - stav 2004

 1. Obec

  Vilémov

  Číslo obce PRVKUK 0086
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0086
  Kód obce 563439
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0086.03 Vinaře 18223 182231
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vilémov - Vinaře leží jihozápadně od města Kadaně v nadmořských výškách 290 - 300 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je rozptýlená podél komunikace. Obcí protéká Hasnický potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Na jih od obce je Vinařický rybník o rozloze 7,0 ha a na návsi požární nádrž (0,09 ha). Obec se nachází v navrhované CHKO Střední Poohří. Ráz obce je zemědělský. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 46 46 47 49 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 46 46 47 49 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   46 46 47 49 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ve Vinařích je místní vodovod s vlastním vodojemem a zdrojem vody (M-CV.025). Voda z jímání vede přes vodojem Vinaře 40 m3 (kóta terénu 315,0 m n.m.) potrubím PVC DN 100 do obce. Vodovod je z roku 1988. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem je obec Vilémov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se počítá s přivaděčem z Vilémova do Zahořan, Vinař a Blova. Předpokládaná doba výstavby po roce 2105.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 025/1 VDJ-VINAŘE 40 40 m3 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 025/1 0 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Vinařích není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 10% obyvatel s odvozem na pole a 90% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odpadní splaškové vody budou likvidovány individuálně pomocí samostatných domovních čistíren nebo septiky se zemním filtrem.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 774,0 774,0

  Mapa