Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.03 - stav 2004

 1. Obec

  Ohníč

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0007
  Kód obce 567761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0007.03 Křemýž 10922 109223
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Křemýž leží na úpatí Českého středohoří v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240 – 260 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 326 326 326 326 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 326 326 326 326 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   326 326 326 326 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křemýž je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Křemýž OF-SK-TP.017 vodovodem OF-SK-TP.017.4. Zdrojem vody je VDJ Křemýž – 1 x 100 m3 (307,04 / 310,44 m n. m.), který je zásobován vodou z VDJ Teplice - Nová Ves – 1 x 1000 m3 (352,00 / 356,38 m n. m.), do nějž voda přitéká z vodárenské soustavy Fláje. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 017/2 VDJ-KŘEMÝŽ 100 100 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 017/3 VDJ-KŘEMÝŽ-PK 2 2 m3 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 326 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Křemýž je jednotná kanalizace K-TP.005.2-J.N. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V letech 2009 – 2010 navrhujeme vybudování centrální ČOV pro 350 EO pro Křemýž. Současně s výstavbou ČOV je nutná rekonstrukce kanalizace a nahrazení otevřené strouhy kanalizací.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa