Jirkov - CZ042.3503.4203.0052.04 - stav 2004

 1. Obec

  Jirkov

  Číslo obce PRVKUK 0052
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0052
  Kód obce 563099
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0052.04 Jindřišská 06083 60836
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jirkov - Jindřišská leží severovýchodně od Jirkova v nadmořských výškách 530,00 - 540,00 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel se 14 rekreačními objekty. Zástavba z rodinných domů je soustředěná. Obec náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 14 14 14 15 - - -
   přechodně bydlící 42 32 16 0 - - -
   celkem 56 46 30 15 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   14 14 14 15 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jindřišská je zásobena vodou z prameniště Svahová přes přerušovací komoru Farský vrch (kóta max.hl.738,00 m n.m.) potrubím DN 80 a další přerušovací komoru Jindřišská 20 m3, (kóta max. hl. 355,00m n.m.) do obce (OP-SK.CV.001.32). Rozvody v obci jsou DN 80.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém stavu a bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 001/2 JIRKOV 0 PRVK\2004
  Úpravna vody Stav UV.CV 001/2 ÚV-VINAŘICE 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/12 VDJ-VINAŘICE 2000 2x1000 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/11 VDJ-JIRKOV 7000 2x2000+2x1500 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/16 VDJ-JINDŘIŠSKÁ PK 20 20 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/11 VDJ-JIRKOV 7000 2x2000+2x1500 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/13 VDJ-JIRKOV -PRACÍ 400 400 m3 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jindřišské není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích se vsakem – 50% a bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice (11 km) – 50% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Jindřišské se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Jirkov.
   Výstavba RD dle ÚP je podmíněna realizací splaškové kanalizace a lokální ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 346,0 346,0

  Mapa