Holedeč - CZ042.3507.4216.0341.01 - stav 2004

 1. Obec

  Holedeč

  Číslo obce PRVKUK 0341
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0341
  Kód obce 566187
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0341.01 Holedeč 04091 40916
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Holedeč leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán a v ochranném pásmu vodního zdroje Holedeč. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel a je zde 17 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 301 305 313 321 - - -
   přechodně bydlící 48 47 46 45 - - -
   celkem 349 352 359 366 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   270 277 290 305 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Holedeč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.4. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se čerpá do VDJ Radičeves. Na vodovod je napojeno 90 % trvale bydlících obyvatel, 10 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do roku 2005 navrhujeme  modernizaci ÚV Holedeč.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 019/12 HOLEDEČ ÚV 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C11 Holedeč C11 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C8 Holedeč C8 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C10 Holedeč C10 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C7 Holedeč C7 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C3 Holedeč C3 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C4 Holedeč C4 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C5 Holedeč C5 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C6 Holedeč C6 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav C9 Holedeč C9 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav CS.LN 019/1 HOLEDEČ C1 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav CS.LN 019/2 HOLEDEČ C2 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav CS.LN 019/3-11 HOLEDEČ C3-C11 0 PRVK\2004
  Úpravna vody Stav UV.LN 019/1 ÚV HOLEDEČ 0 PRVK\2004
  Úpravna vody Návrh ÚV Holedeč ÚV 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav 0 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   199 202 207 221 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Holedeč má splaškovou kanalizační síť K-LN.012-S.C ukončenou ČOV Holedeč, na které jsou likvidovány odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 34 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Splašková kanalizační soustava je doplněná dvěma čerpacími stanicemi splaškových vod s výtlačným řadem.
   ČOV je mechanicko – biologická typu VHS II/k a sestává z mechanického předčištění tvořeného hrubými ručně stíranými česlemi, lapákem písku a z kompaktního biologického stupně. Součástí ČOV je také kalojem, provozní budova, elektrorozvodna, velín a strojovna. Kaly jsou odváženy k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do potoka Blšanka.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Projektovaná kapacita ČOV: 300 EO
   Výkonové parametry rok 2002:
   Skutečný přítok: 6 497 m3/r = 0,206 l/s
   Skutečný počet napojených EO: 100

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 338,0 mg/l
   CHSK = 525,0 mg/l
   NL = 111,0 mg/l
   N-NH4 = 70,0 mg/l
   Pc = 8,9 mg/l

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.

   v kvalitě:
   BSK5 = 60,0 mg/l
   NL = 55,0 mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Žatec. Navrhujeme zrušit bezodtokové jímky a objekty přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 012/2 ČSOV HOLEDEČ - HOSPODA PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 012/1 ČSOV HOLEDEČ - HŘIŠTĚ PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 325,0 1 325,0

  Mapa